http://www.fitsport.eu
http://www.bonussplus.cz
Jalový prales
Datum vložení článku: 23.8.2016

Kriticky ohrožená Amazonie

Amazonský prales, rozkládající se na území Brazílie a dalších osmi jihoamerických států, tvoří ekosystém s vůbec největší biodiverzitou na planetě. Žije zde téměř polovina všech známých rostlinných a živočišných druhů – 353 druhů savců, tři tisíce druhů ryb, tisíc druhů ptáků, 60 tisíc druhů rostlin a odhadem 10 milionů druhů hmyzu. Původní pralesy, nacházející se v Amazonii, tvoří příslovečné plíce Země. Navzdory desítkám let intenzivního mezinárodního zájmu o jejich záchranu, mizí i dnes (a možná více než kdy jindy) pro zisk dřevařských společností, chovatelů dobytka i politiků. Vezmeme-li v úvahu obrovský rozsah těžby a každoroční požáry, které Amazonii devastují posledních 30 let, je možná překvapující, že 85 procent původního deštného pralesa zůstává zatím stále ještě nedotčeno. Avšak jen za minulý rok padlo za oběť ilegálnímu kácení, požárům, těžbě a mýcení za účelem získání půdy 20 000 čtverečních kilometrů pralesa. Samotná brazilská vláda odhaduje, že celých 80 procent veškeré těžby dřeva v Amazonii je ilegální. Ze dřeva, které se v Amazonii vytěží, je navíc celých 70 procent zničeno na pilách a drtičkách, kde končí jako nepoužitelný odpad nebo piliny. Avšak těžba dřeva je jen začátek. Vybudováním cest a silnic do nitra pralesů otevírá dřevařský průmysl dveře další exploataci. Ruku v ruce s ním pokračuje mýcení pralesa pro získání půdy pro zemědělské účely, lov, těžbu ropy a nerostů. Jak se těžařské firmy posouvají dále a dále do nitra pralesů, ohrožuje tento tlak samotnou existenci mnoha národů a původních kultur, ačkoliv brazilský zákon deklaruje úplnou ochranu teritorií původních národů. Je nasnadě, že mnoho těchto kultur, zvířat i rostlinných druhů může být navždy ztraceno. V posledních deseti letech se v Brazílii učinil k ochraně Amazonie jen malý pokrok. Vláda dokonce oznámila plán, který by velké části pralesa proměnil v dálnice, území, na něž by byly uděleny dřevařské koncese a oblasti průmyslového rozvoje. Vědci předpovídají, že tento plán, nazývaný Avança Brasil (Vylepšená Brazílie), povede ke zničení a ztrátě 33 až 42 procent brazilské části amazonského deštného pralesa. Dokonce i kdyby brazilská vláda a průmysl sehnaly pouze část prostředků nutných pro uskutečnění tohoto megalomanského projektu, dává návrh tušit, jaký je současný přístup vlády k ohroženému pralesu, národům i zvířatům, které v něm žijí. Zničí-li se prales, půda se stává naprosto bezcennou. Zastaví se opad listí, a tím zásobení půdy organickými látkami. Tropické lijáky potom způsobí, že zem se stane čistým jílovým minerálem. Jen na ideální rovině, kde nepůsobí eroze, mohou vzniknout půdy schopné vytvořit málo úrodné pastviny, ale neschopné produkovat obilniny, třtinu, zeleninu a jiné jednoleté rostliny. Zdá se tedy, že má lidstvo poslední šanci zachránit původní deštné pralesy a život, který je na nich závislý.

ZPĚT